RTU izsludina zinātības Vienlaicīga proteīnu un karotinoīdu ražošana funkcionālai zivju barībai (ProCaroFeed) izmantošanas tiesību izsoli

26.10.2023

Izsoles objekts – vienkāršā licence intelektuālā īpašuma – zinātības “Vienlaicīga proteīnu un karotinoīdu ražošana funkcionālai zivju barībai (ProCaroFeed)” un ar to saistīto autortiesību – izmantošanas tiesībām.

Izsoles objekta sākumcena – fiksēti maksājumi kopsummā 55 500,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) (neieskaitot PVN), kas sastāv no licences maksas priekšapmaksas un ikgadējiem fiksētiem maksājumiem.

Licences maksa ietver arī ikgadējus procentmaksājumus 1,0 % (viena procenta) apmērā no kalendārā gada neto ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem un/vai pārdotajiem produktiem, kas ietver vai kam tika izmantots intelektuālais īpašums. Ikgadējie procentmaksājumi jāveic, sākot ar 6 (sesto) gadu no līguma spēkā stāšanās brīža līdz licences līguma termiņa beigām.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektu pieejama šeit.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2023. gada 9. novembra plkst. 11:00 un nosūtot uz e-pasta adresi licences@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 13:00.

Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Zinātnes un inovāciju centra Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļā, Ķīpsalas ielā 6A  – 244, LV-1048, Rīgā aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei. Neatvērt līdz 2023. gada 9. novembra plkst. 11:00.” līdz 2023. gada 9. novembra plkst. 11:00.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2023. gada 9. novembra plkst. 14:00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2022/7 “Vienlaicīga proteīnu un karotinoīdu ražošana funkcionālai zivju barībai” ietvaros.