RTU izsludina zinātības Biogāzes ražošanas pilna cikla tehnoloģija, kas ietver zāles biomasas, enzimātiskās hidrolīzes ražošanas atlikumu, tauku ķērāju tauku līdzfermentāciju un digestāta pilnīgu pārstrādi izmantošanas tiesību izsoli

27.11.2023

Izsoles objekts – vienkāršā licence intelektuālā īpašuma – zinātības “Biogāzes ražošanas pilna cikla tehnoloģija, kas ietver zāles biomasas, enzimātiskās hidrolīzes ražošanas atlikumu, tauku ķērāju tauku līdzfermentāciju un digestāta pilnīgu pārstrādi” un ar to saistīto autortiesību – izmantošanas tiesībām.

Izsoles objekta sākumcena:

vienreizējs maksājums 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā (neieskaitot PVN).

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektu pieejama šeit.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2023. gada 11. decembra plkst. 10:00 un nosūtot uz e-pasta adresi licences@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12:00.

Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Zinātnes un inovāciju centra Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļā, Ķīpsalas ielā 6A  – 244, LV-1048, Rīgā aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei Nr. 2023/09. Neatvērt līdz 2023. gada 11. decembra plkst. 10:00.” līdz 2023. gada 11. decembra plkst. 10:00.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2023. gada 11. decembra plkst. 13:00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/075 “Videi draudzīga bezatlikumu tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas” ietvaros.