Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku Mērogojams drošas darba vides risku aprēķina un prognozēšanas modelis un Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000007 Modulāras sinhronās elektriskās mašīnas salikšanas paņēmiens griezes momenta pulsāciju mazināšanai izsoli

08.12.2023

Izsoles objekts – vienkāršā licence intelektuālā īpašuma objektu izmantošanas tiesībām:

  • Autortiesību objekti – “Mērogojams drošas darba vides risku aprēķina un prognozēšanas modelis” un tā implementācijas apraksts
  • Latvijas patenta pieteikums Nr. LVP2023000007 “Modulāras sinhronās elektriskās mašīnas salikšanas paņēmiens griezes momenta pulsāciju mazināšanai”, pieteikuma datums 13.01.2023.

Izsoles dalībnieks var pieteikties uz viena vai abu intelektuālā īpašuma objektu licenci.

Izsoles objekta sākumcena:

  • «Mērogojams drošas darba vides risku aprēķina un prognozēšanas modelis» un tā implementācijas apraksts – vienreizējs maksājums 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti eiro, 00 centi) apmērā (neieskaitot PVN).
  • Latvijas patenta pieteikums Nr. LVP2023000007 «Modulāras sinhronās elektriskās mašīnas salikšanas paņēmiens griezes momenta pulsāciju mazināšanai» – ikgadējie garantētie maksājumi 300,00 EUR (trīs simti eiro, 00 centi) apmērā katru gadu līguma darbības laikā, neieskaitot PVN. Licences maksa ietver arī ikgadējus procentmaksājumus 2,5 % (divi procenti un piecas procenta desmitdaļas) apmērā no kalendārā gada neto ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem un/vai pārdotajiem produktiem, kas ietver vai kam tika izmantots intelektuālais īpašums.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektiem pieejama šeit.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2023. gada 22. decembra plkst. 10:00 un nosūtot uz e-pasta adresi licences@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12:00.

Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Zinātnes un inovāciju centra Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļā, Ķīpsalas ielā 6A  – 244, LV-1048, Rīgā aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei Nr. 2023/11. Neatvērt līdz 2023. gada 22. decembra plkst. 10:00.” līdz 2023. gada 22. decembra plkst. 10:00.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2023. gada 22. decembra plkst. 13:00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projektu Nr. 1.1.1.1/21/A/011 “Platforma Covid-19 drošai darba videi” un Nr. 1.1.1.1/16/A/147 “Elektrisko, informācijas un materiālu tehnoloģiju izstrāde un izpēte zema ātruma rehabilitācijas transportlīdzekļiem personām ar īpašām vajadzībām” ietvaros.