RTU PATENTI

RTU patentu uzturēšanu spēkā pārrauga un nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs. Plašāka informācija par RTU patentu uzturēšanu spēkā pieejama šeit.

LV15516 «Termiski aktivējams siltuma akumulācijas panelis telpu sildīšanai un dzesēšanai»

LV15475 «Saliekamas velves konstrukcija un tās montāžas tehnoloģija»

LV15471«Kompozītmateriāla šķiedra un tās izgatavošanas paņēmiens»

LV15455 «Logu stiprinājumu konstrukcija siltinātā ārsienā un tās montāžas paņēmieni»

LV15596 « Automātiska temperatūras regulēšanas sistēma un paņēmiens telpām noturīga gaisa sadalījuma veidošanai»

LV15539 «Ārsienu siltuma izolācijas un apdares stiprinājuma konstrukcija»

LV15542 «Pārvietojamā modulārā energoapgādes iekārta»

LV15557 «Metode ūdens dezinfekcijai, izmantojot CaFeO»

LV15423 « Siltumizolētas ārsienas veidnis un tās veidošanas paņēmiens»

LV15433 «Paņēmiens poraino izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām un iekārta tā realizācijai»

LV15379 «Magnija fosfāta cementa un bioloģiskās izcelsmes pildvielu ātrās cietēšanas celtniecības bloks un tā izgatavošanas paņēmiens»

LV15381 «Fe2O3/Ca2Fe2O5 fotokatalizatoru sistēma»

LV15331 «Bio-šķiedru un magnija oksihlorīda cementa daudzslāņu celtniecības panelis un tā izgatavošanas paņēmiens»

LV15339 «Kompozītmateriālu šķiedra un tās ražošanas paņēmiens»

LV15386 «Būvkonstrukcija ar ārējo stiegrojumu»

LV15153 «Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens»

LV15292 «Metode metāla izdalīšanai no ūdens šķīduma»

LV15282  «Piekārto kāpņu konstrukcija»

LV15225  «Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai»

LV15200  «Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens»

LV15188   «Ekoloģisks augsti porains materiāls dobo mālu keramisko bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens»

LV15187   «Putubetons ar samazinātu rukumu»

LV15186   «Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai,kas satur silīcija karbīdu»

LV15233  «Stiegrota betona skrūvpālis»

LV15232  «Stiegrota betona skrūvpālis un tā izgatavošanas tehnoloģija»

LV15414 «Dziļās apmācības neironu tīkla aparatūra un attēlu apstrādes paņēmiens»

LV15559 «Siltumizolācijas materiāls no lignocelulozes biomasas»

LV15533 «Vēja enerģētiskā iekārta atkritumu sadedzināšanai»

LV15496 «Miglas aparāts dūmgāzu attīrīšanai»

LV15474 «Vienšūnu eļļas iegūšanas paņēmiens no biodegradējamiem ražošanas atkritumiem»

LV15415 «Sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu»

LV15375 «Termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma samazinošs tekstilmateriāls»

LV15342 «Sinhronais vējģenerators»

LV15341 «Gazifikācijas iekārta»

LV15317 «Vidsprieguma tīklu ar izkliedētas ģenerācijas avotiem elektropārvades līniju aizsardzības paņēmiens zemesslēgumu gadījumos»

LV15215  «Asinhrona režīma vadības paņēmiens»

LV15207  «Augstsprieguma elektropārvades līniju vienfāzes īsslēgumu atrašanās vietas noteikšanas paņēmiens»

LV15194  «Bez-transformatora paaugstinošais līdzstrāvas-maiņstrāvas (DC-AC) impulsregulators ar augstu pastiprinājuma koeficientu»

LV15156  «Elektriskā tīkla relejaizsardzības ierīce un paņēmiens»

LV14807 «Asinsvadu protēze no dabīgā zīda ķirurģiskiem pavedieniem»

LV15534 «Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju»

LV15537 «Hibrīda šķiedru optiskā piekļuves sistēma milimetru viļņu radio signālu pārraidei caur šķiedru»

LV15344 «Ar retzemju elementiem leģētu telekomunikāciju optisko šķiedru efektīvā laukuma mērīšanas sistēma»

LV15276 «WDM-PON pārraides sistēma ar pilnīgi optisku kanālu izdalīšanas un pievienošanas funkciju»

LV15236  «Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma»

LV15224  «Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelinearitātes koeficienta mērījumiem»

LV15043  «Viļņgarumdales blīvētā šķiedru optiskā piekļuves sakaru sistēma ar daudzkanālu gaismas avotu»

LV14990  «Kombinēta pārraides ātruma viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma»

LV14936  «Pilnīgi optisks pārveidotājs un sazarotājs kombinētā viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēmā»

LV15297 «Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai»

EP3121589B1 «Oxygen gas sensor»

EP3674384B1 «Biodiesel fuel and method for production thereof (Biodīzeļdegviela un tās izgatavošanas paņēmiens)»

EP2871168B1 «Mass of silicate enamel coating on steel»

LV15577 «Jonizējošā starojuma dozimetrs nanotilpumā absorbētās dozas mērīšanai»

LV15592 «N-tipa termoelektrisks kompozītmateriāls un tā iegūšana»

LV15591 «Termoelektriskais polimēru kompozītmateriāls un tā iegūšana»

LV15578 «Skoliozes pacientu paškorekcijas novērtēšanas ierīce»

LV15526 «Homoalilhalogenīdu iegūšana šķidrā sēra dioksīdā»

LV15580 «Sistēma un paņēmiens cilvēka un vides parametru noteikšanai un komunikācijai»

LV15500 «Paņēmiens papildfunkcionālo īpašību piešķiršanai trikotāžas izstrādājumiem, modificējot tekstilpavedienus»

LV15557 «Metode ūdens dezinfekcijai, izmantojot CaFeO»

LV15571 «Keramisks filtrs ar katalītisku pārklājumu»

LV15497 «Saules gaismā aktīvu cinka oksīda-titāna oksīda plānās kārtiņas iegūšanas paņēmiens»

LV15470 «Uz goetīta bāzēta mazmolekulāro vielu izdalīšanas sistēma redzamajā gaismā»

LV15477 «Aktīvs tekstila šķidruma sensors»

LV15545 «Paņēmiens 5,5-dialkilaminobenzil-1,3-dioksān-4,6-dionu iegūšanai»

LV15515  «Biodīzeļdegviela un tās izgatavošanas paņēmiens»

LV15410 «Koagulācijas-flokulācijas paņēmiens lignīna un hemiceluložu saturošās biomasas izdalīšanai no koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņiem»

LV15462 «Aizvietotu 5-metilidēn-1,3-dioksān-4,6-dionu kā aldehīdu sintētisko ekvivalentu izmantošanas paņēmiens»

LV15390 «Dobu minisfēru konstrukcija un tās izgatavošanas paņēmiens»

LV15382 «Novolaka polimēru fotopolimerizācijas paņēmiens»

LV15381 «Fe2O3/Ca2Fe2O5 fotokatalizatoru sistēma»

LV15373 «Biodīzeļdegviela un tās iegūšanas paņēmiens»

LV15153 «Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens»

LV15292 «Metode metāla izdalīšanai no ūdens šķīduma»

LV15340 «Sorbenta iegūšanas paņēmiens»

LV15358 «Masas mazatstarojošām emalijas pārklājumam»

LV15314 «Temperatūras triecienizturīga poraina kordierīta keramika»

LV15259 «CdZnTe kristāliskas struktūras uzlabošanas paņēmiens»

LV15298  «Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā»

LV15303  «Anizotropi hidrofobas tērauda virsmas veidošanas paņēmiens»

LV15305  «Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens»

LV15267  «3-azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski sāļi»

LV15218 «Katalizators ogļūdeņražu iegūšanai no atjaunojamām izejvielām»

LV15188 «Ekoloģiski augsti porains materiāls dobo mālu keramikas bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens»

LV15214 «Fāžu pāreju ierosināšanas paņēmiens alvas sulfīdos»

LV15176  «Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika»

LV15140  «Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens»

LV15139  «Sulfonu sintēzes paņēmiens no kālija aliltrifluorborātiem»

LV15096  «Azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā»

LV15095  «Amīdu sintēzes paņēmiens Ritera reakcijā šķidrā sēra dioksīdā»

LV15060  «Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā»

LV15011  «Sorbcijas granulu sastāvs uz dabīgo mālu bāzes»

LV14807  «Asinsvadu protēze no dabīgā zīda ķirurģiskiem pavedieniem»

EP3112840B1 «Unmanned aerial vehicle for collecting samples from the surface of water»

LV15577 «Jonizējošā starojuma dozimetrs nanotilpumā absorbētās dozas mērīšanai»

LV15578 «Skoliozes pacientu paškorekcijas novērtēšanas ierīce»

LV15569 «Gāzes detektēšanas sensors, izmantojot diožu optisko stimulāciju»

LV15527 «Virsmu nocietinošo pārklājumu lāzeruzkausēšanas paņēmiens»

LV15471 «Kompozītmateriāla šķiedra un tās izgatavošanas paņēmiens»

LV15492 «Plāna daudzslāņu dielektriķa nogulsnēšanas paņēmiens»

LV15433 «Paņēmiens poraino izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām un iekārta tā realizācijai»

LV15375 «Termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma samazinošs tekstilmateriāls»

LV15339 «Kompozītmateriālu šķiedra un tās ražošanas paņēmiens»

LV15313 «Nanostrukturēta kompozīta izgatavošanas paņēmiens»

LV15247 «Rotoru balansēšanas ierīce ar toroidālo korpusu»

LV15305  «Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens»

LV15390 «Dobu minisfēru konstrukcija un tās izgatavošanas paņēmiens»

LV15322 «Minisfēras saturošs kompozitmateriāls»

LV15296  «Ierīce un paņēmiens zemūdens peldlīdzekļa dzinējspēka radīšanai»

LV15233  «Stiegrota betona skrūvpālis»

LV15232  «Stiegrota betona skrūvpālis un tā izgatavošanas tehnoloģija»

LV15225  «Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai»

LV15292 «Metode metālu izdalīšanai no ūdens šķīduma»

LV15188 «Ekoloģisks augsti porains materiāls dobo mālu keramisko bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens»

LV15186 «Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai,kas satur silīcija karbīdu»

LV15200  «Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens»

LV 15169  «Izstrādājuma vibroizturības pārbaudes paņēmiens»

LV14466  «Elektroniskais kodu transmitteris»

LV13977  «Vertikālas gaisa strūklas ģenerators cilvēka brīvajam lidojumam»

Plašāka informācija par RTU spēkā esošiem Latvijas un ārvalstu patentiem pieejama vietnē RTU Zinātnes resursi: