TEHNOLOĢIJU PĀRNESE

Viens no zinātnes mērķiem ir veicināt  zinātnisku atklājumu un ideju nonākšanu pie plašākas sabiedrībasVisbiežāk tas notiek tehnoloģiju pārneses procesā, kad universitātes  zinātniskie atklājumiun idejas tiek nodotas uzņēmumam un uzņēmums to turpina attīstīt, padarot pieejamus plašākai sabiedrībai.  

Tehnoloģiju pārnese ir svarīga, jo:

tirgū nonāk inovatīvas idejas un risinājumi;

notiek zināšanu apmaiņa starp  universitāti un industriju;

uzņēmums īsākā laika posmā var attīstīt jaunu produktu vai pakalpojumu; 

universitāte iegūtos līdzekļus var ieguldīt turpmākos pētījumos.

 

RTU tehnoloģiju pārneses procesu nodrošina Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs (TZPC).