RTU PATENTU PIETEIKŠANA
 • 1.

   

  Pirms patentu pieteikuma sagatavošanas pārliecinieties:

  Vai izgudrojums var tikt kvalificēts kā jauns un līdz šim nezināms attiecīgās zinātnes vai tehnikas nozares lietpratējiem?

  Vai ar izgudrojumu saistītā informācija nav iepriekš publicēta (ziņojumi konferencēs u.c. publiskos pasākumos)?

  Vai izgudrojums ir rūpnieciski pielietojams?

 • 2.

   

  Intelektuālā īpašuma iesniegums

  Uzsākot izgudrojuma patentēšanas procesu, autoram ir jāaizpilda RTU Intelektuālā īpašuma iesnieguma veidlapa.

  Uzmanību! Tajā bez kontaktpersonas datiem un paraksta, nepieciešama arī struktūrvienības vadītāja vai projekta vadītāja vīza un paraksts.

  RTU Intelektuālā īpašuma iesnieguma veidlapa jānosūta uz e-pasta adresi: patenti@rtu.lv.

 • 3.

   

  Izgudrojuma patentēšanas procedūra

  Balstoties uz pieņemto kārtību «Kārtība, kādā tiek virzīts darbinieka vai studējošā iesniegums, pieņemts lēmums par RTU mantiskajām tiesībām uz intelektuālo īpašumu» , ir divi iespējamie varianti RTU izgudrojumu patentēšanai:

  Ja izgudrojums NAV izstrādāts ESF, ERAF, LZP un līdzīgu projektu ietvaros, Intelektuālā īpašuma iesniegumu izskata RTU Intelektuālā īpašuma pārvaldības (turpmāk – IĪP) komisija. Gala lēmumu par universitātes mantiskajām tiesībām, balstoties uz IĪP komisija rekomendāciju, pieņem RTU rektors.

  Ja tiek pieņemts lēmums par patenta pieteikšanu, reģistrāciju un uzturēšanu Latvijas teritorijā, RTU to veic no Zinātnes atbalsta fonda līdzekļiem. Patenta uzturēšanu RTU apmaksā laika periodā līdz trim gadiem, ja nav noslēgts licences līgums un veiktas pārrunas par iespējamo komercializāciju.

  Lai IĪP komisija varētu kvalitatīvi novērtēt izgudrojuma potenciālu, lūgums, aizpildot Intelektuāla īpašuma  iesnieguma veidlapu, īpašu uzmanību pievērst sadaļai par komercializācijas iespējām, kur ir jānorāda informācija par uzņēmumiem, kas varētu būt ieinteresēti izgudrojuma komercializācijā.

  Ja izgudrojums IR izstrādāts projekta ietvaros un patents ir paredzēts kā projekta rezultāts, IĪP komisija Intelektuālā īpašuma iesniegumu neizskata, tas ir projekta vadītāja uzdevums. Šādā gadījumā ieteicams noformēt sanāksmes protokolu, kurā jānorāda, ka izgudrojums atbilst projekta pētījumam un ir ar komerciālu potenciālu. To ar savu parakstu apliecina projekta vadītājs. Projekta vadītājs paraksta Intelektuālā īpašuma iesnieguma veidlapu, norādot projekta numuru un nosaukumu.

  Saskaņā ar RTU rektora rīkojumu, ja izgudrojums radīts projekta ietvaros, patentēšanas izmaksas jāsedz no projekta finansējuma, vai no struktūrvienības budžeta, ja projektā tam nav paredzēti līdzekļi. Papildu informācija par patentēšanas izmaksām skatīt šeit.

 • 4.

   

  Patenta pieteikuma sagatavošana

  Izgudrotājam (-iem) jāsagatavo izgudrojuma apraksts, pretenzija (-as), zīmējumi (ja nepieciešami) un kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

  Ar detalizētāku informāciju par patenta pieteikuma struktūru un noformējumu var iepazīties izvilkumā no Patentu un patentu pieteikumu noteikumiem (MK noteikumi Nr. 224).

  Sagatavoto patenta pieteikumu un informāciju par izgudrotājiem (vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese) jānosūta uz e-pasta adresi: patenti@rtu.lv.

  RTU patentu pieteikumu iesniegšanu LR Patentu valdē veic Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs (TZPC).

 • 5.

   

  Kopā ar patentu pieteikumu lūgums sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  Vai pieprasīt paātrināto pieteikuma publicēšanu (ātrāk nekā astoņpadsmit mēnešu laikā no pieteikuma datuma)? Ja nākotnē plānots uz Latvijas patenta pieteikuma bāzes iesniegt ārvalstu patenta pieteikumu, tad jāņem vērā, ka pēc paātrinātās publicēšanas uz šo pašu izgudrojumu prioritātes prasību iesniegt vai grozīt nevar. Ja plānots izmantot prioritātes tiesības, paātrināto publicēšanu pieprasīt nevajag.

  Vai izgudrojums tika radīts izmantojot tikai RTU resursus? Pretējā gadījumā jāveic pārrunas ar potenciālo pieteikuma līdzpieteicēju (nākotnē – līdzīpašnieku) par pieteikuma iesniegšanas un patenta izmantošanas nosacījumiem.