PATENTU PIETEIKUMU SAGATAVOŠANA
 • 1.

   

  Pirms patentu pieteikuma iesniegšanas pārliecinieties:

  Vai izgudrojums var tikt kvalificēts kā jauns un līdz šim nezināms attiecīgās zinātnes vai tehnikas nozares lietpratējiem?

   Vai ar izgudrojumu saistīta informācija nav iepriekš publicēta (ziņojumi konferencēs u.c. publiskos pasākumos)?

  Vai izgudrojums ir rūpnieciski pielietojams?

 • 2.

   

  Izgudrojuma patentēšanas procedūra

  Balstoties uz 22.04.2015. pieņemto kārtību Nr.01000-6/2 «Kārtība, kādā tiek virzīts darbinieka vai studējošā iesniegums, pieņemts lēmums par RTU mantiskajām tiesībām uz intelektuālo īpašumu» , ir divi iespējamie varianti RTU izgudrojumu patentēšanai:

  Ja izgudrojums NAV izstrādāts ESF, ERAF, LZP un līdzīgu projektu ietvaros, patenta pieteikuma iesnieguma izvērtēšanu veic Intelektuālā īpašuma pārvaldības (IĪP) komisija. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par patenta pieteikšanu, reģistrāciju un uzturēšanu Latvijas teritorijā, RTU to veic no Zinātnes atbalsta fonda līdzekļiem. Patenta uzturēšanu RTU apmaksā laika periodā līdz trim gadiem, ja nav noslēgts licences līgums un veiktas pārrunas par iespējamo komercializāciju.

  Ja izgudrojums IR izstrādāts projekta ietvaros un patents ir paredzēts kā projekta rezultāts, IĪP komisija pieteikumu nevērtē, tas ir projekta vadītāja uzdevums. Saskaņā ar RTU rektora rīkojumu, ja izgudrojums radīts projekta ietvaros, patentēšanas izmaksas jāsedz no projekta finansējuma, vai no struktūrvienības budžeta, ja projektā tam nav paredzēti līdzekļi. Papildu informācija par patentēšanas izmaksām skatīt šeit.

 • 3.

   

  Intelektuālā īpašuma iesniegums

  Uzsākot izgudrojuma patentēšanas procesu, autoram ir jāaizpilda Intelektuālā īpašuma iesnieguma veidlapa.

  Tajā bez kontaktpersonas datiem un paraksta, nepieciešama arī struktūrvienības vadītāja vai projekta vadītāja vīza un paraksts.

  IIP iesniegumu veidlapu, lūdzu, nosūtīt uz e-pasta adresi patenti@rtu.lv.

 • 4.

   

  Patenta pieteikuma sagatavošana

  Pieteicējam jāsagatavo izgudrojuma apraksts, pretenzija (-as), zīmējumi (ja nepieciešami) un kopsavilkums latviešu un angļu valodā.

  Ar detalizētāku informāciju par patenta pieteikuma struktūru un noformējumu var iepazīties izvilkumā no Patentu un patentu pieteikumu noteikumiem (MK noteikumi Nr. 224).

  Sagatavoto patenta pieteikumu un informāciju par izgudrotājiem (vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese) jānosūta uz e-pasta adresi: patenti@rtu.lv.

 • 5.

   

  Kopā ar patentu pieteikumu lūgums sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  Vai pieprasīt paātrināto pieteikuma publicēšanu (ātrāk, nekā astoņpadsmit mēnešu laikā no pieteikuma datuma)? Ja plānots izmantot prioritātes tiesības, paātrināto publicēšanu pieprasīt nevajag?

  Vai izgudrojums tika radīts izmantojot tikai RTU resursus? Pretējā gadījumā jāveic pārrunas ar potenciālo pieteikuma līdzpieteicēju (nākotnē – līdzīpašnieku) par pieteikuma iesniegšanas un patenta izmantošanas nosacījumiem.