RTU izsludina rakstisku Latvijas patenta Nr. 15496 Miglas aparāts dūmgāzu attīrīšanai izsoli

04.12.2023

Izsoles objekts – vienkāršā licence intelektuālā īpašuma – Latvijas patenta Nr. 15496 “Miglas aparāts dūmgāzu attīrīšanai” – izmantošanas tiesībām.

Izsoles objekta sākumcena:

vienreizēja licences maksa 9700,00 Eur (deviņi tūkstoši septiņi simti eiro, 00 centi) apmērā (neieskaitot PVN). Licences maksa ietver arī ikgadējus procentmaksājumus 1,0 % (viena procenta) apmērā no kalendārā gada neto ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem un/vai pārdotajiem produktiem, kas ietver vai kam tika izmantots intelektuālais īpašums.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektu pieejama šeit.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2023. gada 19. decembra plkst. 10:00 un nosūtot uz e-pasta adresi licences@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12:00.

Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Zinātnes un inovāciju centra Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļā, Ķīpsalas ielā 6A  – 244, LV-1048, Rīgā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei Nr. 2023/10. Neatvērt līdz 2023. gada 19. decembra plkst. 10:00.” līdz 2023. gada 19. decembra plkst. 10:00.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2023. gada 19. decembrī plkst. 13:00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/015 “Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)” ietvaros.