RTU izsludina atkārtotu Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000063 izmantošanas tiesību izsoli

24.11.2023

Izsoles objekts – vienkārša licence Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000063 “Portatīvā akustiskā roņu atbaidīšanas iekārta ar bezkontakta maināmiem akumulatoriem” izmantošanas tiesībām.

Izsoles objekta sākumcena:

ikgadējie garantētie maksājumi 456,00 Eur (četri simti piecdesmit seši eiro, 00 centi) apmērā katru gadu līguma darbības laikā, neieskaitot PVN. Licences maksa ietver arī ikgadējus procentmaksājumus 2,5 % (divi procenti un piecas procenta desmitdaļas) apmērā no kalendārā gada neto ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem un/vai pārdotajiem produktiem, kas ietver vai kam tika izmantots intelektuālais īpašums.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektu pieejama šeit.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2023. gada 8. decembra plkst. 10:00 un nosūtot uz e-pasta adresi licences@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12:00.

Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Zinātnes un inovāciju centra Sadarbības un tehnoloģiju pārneses nodaļā, Ķīpsalas ielā 6A  – 244, LV-1048, Rīgā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei. Neatvērt līdz 2023. gada 8. decembra plkst. 13:00.” līdz 2023. gada 8. decembra plkst. 10:00.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2023. gada 8. decembrī plkst. 13:00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2022/6 “Jaunās paaudzes roņu atbaidīšanas iekārtas komercializācija” ietvaros.