Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju» izsoli

Izsoles objekts – licence intelektuālā īpašuma – Latvijas patenta pieteikuma Nr. P-19-70 «Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju» (patenta pieteikuma publikācijas Nr. 15534A) (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām. 

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā« 1.1.1.1. pasākuma «Praktiskas ievirzes pētījumi» projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/072 «Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai» ietvaros.

Izsoles objekta sākumcena:
Ikgadējie garantētie maksājumi 1500 Eur (Viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) apmērā (neieskaitot PVN) un ikgadējie procentmaksājumi 2,5% (divu komats piecu procentu) apmērā no pārdotās Produkcijas gada apgrozījuma.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 25. oktobrim plkst. 10:00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijas@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12:00.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2021. gada 25. oktobris plkst. 13:00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Plašāka informācija par izsoli pieejama sadaļā «RTU intelektuālā īpašuma izsoles».

| Lita Lazdiņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs