RTU izsludina intelektuālā īpašuma «Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – Latvijas patenta Nr. LV15474 «Mikroorganismu eļļas iegūšanas paņēmiens no biodegradējamiem ražošanas atkritumiem», zinātības un autortiesību uz tehnoloģijas aprakstu superkritiskās Omega-3 eļļas iegūšanai no ražošanas blakusproduktiem (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām.
Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privātā sektora investīcijas P&A» 1.2.1.2. pasākuma «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» projekta Nr. KC-PI-2017/60 «Superkritiskā Omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem» ietvaros.

Izsoles objekta sākumcena:
fiksēti maksājumi kopsummā 74 000,00 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi) (neieskaitot PVN), kas sastāv no vienreizēja sākotnēja fiksēta maksājuma un ikgadējiem fiksētiem maksājumiem.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 30. novembra plkst. 10:00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijas@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12:00.
Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12 – 104, LV-1048, Rīgā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: «Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei. Neatvērt līdz 2021.gada 30. novembra plkst. 10:00.» līdz 2021. gada 30. novembra plkst. 10:00.
Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2021. gada 30. novembrī plkst. 13:00 tiešsaistē platformā MS Teams.

Detalizēta informācija par izsoli pieejama šeit

|Lita Lazdiņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs