Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2020/053528 «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» un zinātības «Aditīvās ražošanas procesa apraksts, pielietojot polipropilēna/stikla šķiedras hibrīddiegu kā sakausēšanas pavedienu, 3D printēšanas paņēmienam ar printera galvu, kas izklāstīta starptautiskajā patenta pieteikumā Nr. PCT/IB2020/053528» (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju licences līguma darbības laikā Intelektuālo īpašumu atpirkt. 

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privātā sektora investīcijas P&A» 1.2.1.2. pasākuma «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» projekta Nr. KC-PI-2017/55 «Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D. TEHART» ietvaros.

Izsoles objekta sākumcena:
fiksēti maksājumi kopsummā 37 000,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi) (neieskaitot PVN), kas sastāv no vienreizēja sākotnēja fiksēta maksājuma un ikgadējiem fiksētiem maksājumiem.

Licenciātam licences līguma darbības laikā ir tiesības Intelektuālo īpašumu iegūt īpašumā par maksu 74 000 EUR (septiņdesmit četriem tūkstošiem euro, 00 centi), no kuras atskaitīti Licenciāta samaksātie maksājumi par licenci.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 25. oktobrim plkst. 10:00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijas@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12:00.

Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12 – 104, LV-1048, Rīgā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: «Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei. Neatvērt līdz 2021.gada 25. oktobra plkst. 10:00.» līdz 2021. gada 25. oktobra plkst. 10:00.

Plašāka informācija par izsoli pieejama sadaļā «RTU intelektuālā īpašuma izsoles».

| Lita Lazdiņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs