Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Notekūdeņu attīrīšana» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2021/052390, kas iesniegts ar prioritāti uz Latvijas patenta pieteikumu Nr. LVP2020000046 un Latvijas patents Nr. LV15557 «Metode ūdens dezinfekcijai, izmantojot CaFeO» (pieteikuma Nr. LVP2020000046) (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju licences līguma darbības laikā Intelektuālo īpašumu atpirkt.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privātā sektora investīcijas P&A» 1.2.1.2. pasākuma «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» projekta Nr. KC-PI-2017/10 «Notekūdeņu attīrīšana» (Z-Surface) ietvaros.

Izsoles objekta sākumcena:
fiksēti maksājumi kopsummā 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) (neieskaitot PVN), kas sastāv no vienreizēja sākotnēja fiksēta maksājuma un ikgadējiem fiksētiem maksājumiem.

Licenciātam licences līguma darbības laikā ir tiesības Intelektuālo īpašumu iegūt īpašumā par maksu 79 000 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši euro, 00 centi), no kuras atskaitīti Licenciāta samaksātie maksājumi par licenci.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2021. gada 15. novembrim plkst. 10:00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijas@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12:00.
Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12 – 104, LV-1048, Rīgā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: «Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei. Neatvērt līdz 2021.gada 15. novembra plkst. 10:00.» līdz 2021. gada 15. novembra plkst. 10:00.

Plašāka informācija par izsoli pieejama sadaļā «RTU intelektuālā īpašuma izsoles».

| Lita Lazdiņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs