Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Notekūdeņu attīrīšana» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2021/052390, kas iesniegts ar prioritāti uz Latvijas patenta pieteikumu Nr. LVP2020000046 un Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2020000046 «Metode ūdens dezinfekcijai, izmantojot CaFeO» (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju licences līguma darbības laikā Intelektuālo īpašumu atpirkt.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privātā sektora investīcijas P&A» 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2017/10 «Notekūdeņu attīrīšana» ietvaros.

  • Pieteikumu izsolei jāiesniedz līdz 2021. gada 5. augustam plkst. 10:00 (EEST) un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijas@rtu.lv ne agrāk kā no 2021. gada 5. augusta plkst. 10:01 (EEST) līdz tās pašas dienas plkst. 12:00 (EEST).
  • Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12 – 104, LV-1048, Rīgā, līdz 2021. gada 5. augusta plkst. 10:00 (EEST).

Izsoles objekta sākumcena: fiksēti maksājumi kopsummā 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) (neieskaitot PVN).

Plašāka informācija par izsoli pieejama sadaļā «RTU intelektuālā īpašuma izsoles».

| Lita Lazdiņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs