Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Dabisks termoiepakojums» izsoli

Izsoles objekts – licence intelektuālā īpašuma – izgudrojuma atbilstoši Latvijas patenta pieteikumam Nr. LVP2020000063 (patenta pieteikuma publikācijas Nr. 15559A) «Siltumizolācijas materiāls no lignocelulozes biomasas» un zinātības «Dabisks termoiepakojums» (turpmāk – Intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privātā sektora investīcijas P&A» 1.2.1.2. pasākuma «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» projekta Nr. KC-PI-2017/15 «Dabisks termoiepakojums» ietvaros.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz RTU Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12 – 104, LV-1048  līdz 2021. gada 26. maija plkst. 10:00.
Pieteikumu var iesniegt elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2021. gada 26. maija plkst. 10:00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijas@rtu.lv ne agrāk kā no 2021. gada 26. maija plkst. 10:01 līdz tās pašas dienas plkst. 12:00.

Plašāka informācija par izsoli pieejama sadaļā «RTU Intelektuālā īpašuma izsoles».

| Lita Lazdiņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs